Przedmiot działalności

Przedmiot działalności określa ustawa Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianani) oraz statut jednostki organizacyjnej.

Szkoła:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: