Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Szanowni Państwo.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Zespół Szkół nr 11 w Warszawie ul. Ratuszowa 13, 03-450 Warszawa informuje, iż:
– Administratorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 11 w Warszawie, ul. Ratuszowa 13, 03-450 Warszawa dalej jako „ZS11”, reprezentowany przez Dyrektora Jana Grądzkiego tel. 22-619-30-58 adres e-mail: zs11@edu.um.warszawa.pl;
– Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Szkół nr 11 w Warszawie, jest Pan Wojciech Dłubak, e-mal: iod.oswata@dbfopraga-pn.waw.pl; 
– dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy;
– dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
– dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
– dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych;
– przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność realizacji w/w zadań przez ADO;
– Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu;
– Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Opublikował(a): Maksym Rogala

Ostatnia zmiana: