Kompetencje

Kompetencje określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz statut jednostki organizacyjnej.

Szkoła:

  • przeprowadza  rekrutację  uczniów  w  oparciu o zasadę powszechnej  dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu dojrzałości,
  • umożliwia absolwentom   dokonanie   świadomego   wyboru   dalszego   kierunku kształcenia,
  • umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania oraz organizację zajęć pozalekcyjnych,
  • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia  tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • na prośbę rodziców lub pełnoletnich uczniów organizuje lekcje religii lub etyki.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: