Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie

Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, Technikum nr 20 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-08-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • 1. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • 2. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • 3. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • 5. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • 6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Grądzki.
 • E-mail: zs11@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 619 94 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie
 • Adres: ul. Ratuszowa 13
  03-450 Warszawa
 • E-mail: sekretariat.zs11@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 619 94 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek zlokalizowany w Warszawie przy ul. Ratuszowej 13. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Ratuszowej, najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest przy ul. Ratuszowej – 50 m, przystanek tramwajowy – 150 m. Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów. Budynek jest trzykondygnacyjny, bez wind. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami niedostępna na parterze szkoły. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.1 (AAA).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Windows-Eyes, JAVS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis zs-11.edu.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: